Masterplan

Elckerlyc 2027 – 2032
Een nieuw ontmoetingscentrum met toekomstvisie:  werken aan een droom van en voor iedereen

versie 5 april 2022

0. INLEIDING

Met dit masterplan geeft het bestuursorgaan van vzw Elckerlyc een globaal beeld van hoe de toekomstige site van Elckerlyc er het best zou uitzien. Het is het resultaat van diverse overlegmomenten met vele betrokkenen van het dorp. Het masterplan vormt de basis voor concrete plannen en projecten.

Waarom een masterplan voor Elckerlyc ?

 • Het ontmoetingscentrum werd gebouwd in 1972. Voortdurend stellen zich (nieuwe) problemen. Renovaties kosten veel geld en uiteindellijk blijft de infrastructuur verouderd.
 • De verwachtingen zijn gedurende die 50 jaar grondig gewijzigd.  Er stellen zich nieuwe eisen.

Wij denken o.m. aan 

o technische eisen, onder meer op vlak van

 • energieverbruik (isolatie) en energieopwekking (goedkope energiebronnen)
  • klimaat en groenbeleid (gezonde omgeving)
  • geluid(hinder) iv. …

o inhoudelijke eisen, onder meer op vlak van 

i. diversiteit/multiculturaliteit ii. overleg-modaliteiten iii. multifunctionaliteiten iv. …

De hedendaagse technologieën kennen meer mogelijkheden: o.m. op vlak van elektriciteit, communicatie, demotica, …

DE MAATSCHAPPELIJKE WAARDE VAN HET
ONTMOETINGSCENTRUM


1.1. Van hoe ont-moeten iets van wel-moeten wordt.

Een mens is een sociaal wezen. Hij kan niet zonder de ander. Niet iedereen heeft evenveel behoefte aan ontmoeting en contact, maar feit is dat niemand zonder kan. De gekende filosoof Aristoteles drukte het uit als volgt: De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven. Ook Maslow wees op het belang van vrienden maken en van “ergens bij te horen”.

Investeren in betekenisvolle sociale relaties is dus van groot belang. Sociale relaties hebben zowel een beschermend effect als een verminderend effect op gezondheidsproblemen. Mensen die voor hun gevoel niet genoeg waardevolle contacten hebben, kunnen zich eenzaam of “minder van betekenis” voelen.

Ontmoetingscentra en de waarden van ontmoeten

De ontmoetingscentra voorkomen eenzaamheid en sociaal isolement.
Ontmoetingscentra bieden mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, sociale contacten aan te gaan en een sociaal netwerk uit te bouwen of te verstevigen. Mensen worden op een ontspannende manier bij elkaar gebracht in het kader van vrijetijdsbesteding.
Ontmoetingen zijn voor het fysiek en mentaal welzijn van cruciaal belang en werken preventief op tal van gezondheidsproblemen.

Het opbouwen van contacten binnen de ontmoetingscentra staat centraal. Dit versterkt de sociale cohesie binnen een gemeenschap en uiteindelijk het welbevinden van haar burgers.

Ontmoetingen worden gerealiseerd aan de hand van een gedifferentieerd aanbod.
Onmoetingscentra bieden ruimten
voor sport: beweging is van belang voor de fysieke gezondheid, maar ook
voor het psycho-sociaal welzijn. “Bewegen” of sport beoefenen met
anderen verhoogt de sociale contacten en zorgen voor de vereiste
“afwisseling” met het werk en met de opdrachten thuis.
voor cultuur: cultuur maakt het leven mooi, cultuur (muziek, kunst, theater,
…) “vergroot de waarde van het leven”. Een creatieve of artistieke uiting kan
worden ervaren als een positieve beleving om te delen met anderen binnen
de eigen “cultuurkring”, maar ook daarbuiten.
voor activiteiten van socio-culturele organisaties waar leden elkaar
ontmoeten om samen met dorpsgenoten /lokale afdelingen bepaalde
doelstellingen te realiseren via het organiseren van activiteiten m.b.t het
sociaal leven.

Binnen het ruime aanbod aan activiteiten die in de ontmoetingscentra zijn voorzien, krijgt netwerkvorming een belangrijke plaats. Mensen vinden elkaar wanneer zij steun nodig hebben.

Van even groot belang zijn de informele contacten (o.m. in de brasserie).
Ontmoetingscentra zijn plaatsen waar lief en leed gedeeld worden en waar mensen “op verhaal” kunnen komen.

Ontmoetingscentra brengen mensen samen: kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen. Deze gezonde mix werkt verrijkend voor alle leeftijdsgroepen. Jongeren
willen zich manifesteren, ouderen genieten van de speelsheid van de jeugd.

De ontmoetingscentra dragen de boodschap uit van een gezond en mensvriendelijke leefgemeenschap, van nabijheid en betrokkenheid.


1.2. Elckerlyc

Waarvoor staat Elckerlyc?
Elckerlyc is een ontmoetingscentrum voor kinderen, jongeren en ouderen van Sint-Lambrechts-Herk en directe omgeving, ongeacht hun godsdienstige of morele overtuiging, hun ras of afkomst of politieke kleur. Met de baseline “voor iedereen” wil Elckerlyc deze open opstelling beklemtonen.
Het centrum biedt verenigingen, maar ook niet formeel georganiseerde dorpsgenoten (en mensen uit de directe omgeving) ruimten en mogelijkheden om elkaar, al of niet formeel, te ontmoeten, om te feesten, te overleggen of om activiteiten te organiseren, om een hobby uit te oefenen of om deel te nemen aan een socio-culturele of sportieve gebeurtenissen.
De organisatie vindt het belangrijk dat iedereen er zich ook thuis voelt: laagdrempeligheid, respect voor elkaar en verbonden zijn belangrijke waarden.
N.B.
Beukenhof is een prachtig domein waar Herkenaren diverse sporttakken kunnen beoefenen. Elckerlyc beschikt over een volwaardige sporthal. Het aanbod is compatibel en in wezen niet concurrentieel met dat van Beukenhof. Een door alle betrokkenen uit te voeren SWOT-analyse vanuit diverse perspectieven lijkt ons aangewezen om de meest ideale inplantingsplaats voor een sporthal in Sint-Lambrechts-Herk te bepalen. Bij de opmaak van het masterplan gaan wij er voorlopig van uit dat Elckerlyc over de bestaande sporthal(ruimte) blijft beschikken.
De Beemdgalm is een mooie site die zich specifiek richt naar de socio-culturele
jeugdorganisaties van Sint-Lambrechts-Herk: de jeugdbewegingen KSA Moos Herk en Chiro Sint-Lambrechts-Herk, de buitenschoolse opvang ‘t Schabolleke, het jeugdkoor Moosa-muze en het begeleidingsaanbod voor hoogbegaafde kinderen Talentvol.
Elckerlyc biedt vele ruimten aan voor ontmoeting: voor sport, cultuur en socio-culturele activiteiten.
o Vele verenigingen maken gebruik van Elckerlyc. Wij denken o.m. aan KWB, Okra,
Samana, Erfgoedcel Sint-Lambrechts-Herk, Ouderraad, Missiecomité: Moos Herk in de Wereld, Harmonie Hasselt, Herkse schilders-vereniging, Zumba, Lava, Passar, .. De accommodatie wordt ook gebruikt voor wekelelijkse scrable-wedstrijden, kootsing, yoga, mindfulness, … Regelmatig vinden activiteiten plaats van de Gezinsbond, Chiro, KSA, KWB, Missiecomité, enz.
o De sporthal wordt in belangrijke mate gebruikt door de lokale school De Kameleon en door sportverenigingen: badminton, volleybal, minivoetbal, …
o Bepaalde organisaties hebben er een vast onderkomen: bv. De Schakelaar (St.-
Ferdinand Lummen), Erfgoedcel, BKDB, enz.
Enkele cijfers:


De café is een goed functionerende en drukbezochte ontmoetingsplaats.

Fundamenten van het masterplan

Het ontwikkelen van een nieuwbouwproject kent een lange doorlooptijd, zeker als “het product” een resultaat is van drie fundamentele gegevens:

 1. Gedragenheid: het is belangrijk dat over de toekomstige Elckerlyc een grote gedragenheid bestaat. Daarom worden zoveel mogelijk dorpsgenoten, buurtbewoners, verenigingen en andere stakeholders bij het proces betrokken.

Het masterplan komt tot stand na overleg met geëngageerde dorpsgenoten, mannen en vrouwen, jong en oud, lid van één of meerdere verenigingen of toevallige bezoeker, … (stakeholders)

 • kerkfabriek, eigenaar van een groot deel van het bestaand patrimonium o stadsbestuur, voor wie de ontmoetingscentra een belangrijk beleidsdomein is, maar ook als eigenaar van een deel van het bestaand patrimonium en omliggende percelen
  • de buurtbewoners
  • architecten
 • Geïntegreerd in de omgeving: het ontmoetingscentrum mag niet “geïsoleerd” bekeken worden. Daarom is een goede afstemming met de andere ontmoetingsplaatsen in de buurt (Beukenhof en Beemdgalm) en met de directe omgeving van groot belang. Het is belangrijk dat het ontmoetingscentrum een mooi geheel vormt met bv. de kerk, de pastorie, het park, … Aan de werkgroep “mobiliteit” van de dorpsraad wordt gevraagd om ook de mobiliteit rond Elckerlyc onderwerp van een studie te maken. Er is ook een werkgroep actief i.v.m. de brede omgeving o.l.v. beweging.net. 
 • Beantwoorden aan de hedendaagse en toekomstige verwachtingen, zowel op vlak van inhoud als op vlak van techniciteit. Als Elckerlyc een centrum van en voor iedereen wil blijven, moet het een antwoord bieden op noden van de (toekomstige gebruikers) op vlak van vrijetijdsbesteding, onspanning, ontmoeting…

Businessplan

Samen met het masterplan wordt gewerkt aan een businessplan. De concrete plannen moet immers gefinancierd kunnen worden. Masterplan en businessplan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij zijn de resultanten van een gemeenschappelijk gedragen visie.

Voor het opstellen van het businessplan wordt een aparte denkgroep opgericht. Deze denkgroep zal zo vaak als nodig overleg plegen met de architect(engroep)

Beschrijving van de bestaande situatie

Eigendom Stad Hasselt
Eigendom Kerkfabriek
Eigendom vzw Elckerlyc

4. BESCHRIJVING VAN HET PROCES

VZW Elckerlyc en de kerkfabriek hebben besloten om een groete gedragenheid te creëren voor de uitbouw van een masterplan. Om een zo groot mogelijke betrokkenheid te creëren werden denkgroepen opgericht.

4.1 Denkgroep masterplan

e denkgroepo masterplan kreeg als opdracht een visietekst uit te werken. Volgende
overlegmomenten vonden plaats:
• Overleg 5 oktober 2021 met een ruime denkgroep: een 30-tal dorpsgenoten van
verschillende leeftijden, verschillende geslachten, verschillende engagementen,
buurtbewoners, … en vertegenwoordigers van het bestuursorgaan.
• Tweede overleg op 9 november 2021 : aftoetsing en verfijning van ideeën.
Het overleg heeft geleid tot het samenstellen van een visietekst, die voortdurend aangepast en
aangevuld wordt.
Voor het vertalen van de visietekst in een masterplan werd een “architecten-werkgroep” opgericht
o.l.v. architectenbureau RAL (Roos Claes). Herkse student-architecten maken deel uit van de
werkgroepe;
• Overleg 11 januari 2022 : overleg met de architectengroep
• Na overleg met vzw Elckerlyc, heeft de kerkfabfriek aan Roos Claes de opdracht
gegeven om de uiwerking van het masterplan te coördineren (overeenkomst) en te
finaliseren (22 januari 2022)
De visietekst werd reeds op diverse fora afgetoetst en verfijnd.

 • 11 januari 2022 : overleg met de architecten-werkgroep
 • 25 januari 2022 : overleg leden van de kerkfabriek
 • 17 februari 2022: overleg met St.-Ferdinand
 • 22 februari 2022: overleg met het schoolbestuur
 • 1 maart 2022: overleg met het bestuur en de medewerkers van vzw Elckerlyc
 • 22 maart 2022: overleg met vertegenwoordigers met de Herkse Verenigingen

4.2 Denkgroep businessplan

Met experts uit de financiële en commerciële wereld, werd een adviesgroep “businessplan” opgericht. De concrete plannen moeten immers gefinancierd kunnen worden. Masterplan en businessplan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij zijn de resultanten van een gemeenschappelijk gedragen visie. Ook de denkgroep businessplan geeft adviezen aan de architectengroep.

Februari / maart : opstart denkgroep “businessplan”

Simultaan: visievorming m.b.t. de ruimere omgeving (ruimer dan gebouwen) met de bestaande denkgroep, aangevuld met een aantal belangrijke stakeholders. Ook Roos Claes is hierbij betrokken.  Dit proces gebeurt o.l.v. beweging.net a.d.h. van de methodieken van Giraff: “Giraff wil “burgers, verenigingen en andere stakeholders prikkelen om de (publieke) ruimte in de buurt anders te bekijken en groener, gezonder en socialer te maken”. Andere geïnteresseerden kunnen zich via ccelckerlyc@skynet.be kenbaar maken en zijn welkom.

Aftoetsen van visietekst:

 • 11 januari 2022 : overleg met enkele Herkse architecten en architecten in opleiding (“groep architecten”)
 • 25 januari 2022 : overleg leden van de kerkfabriek
 • 17 februari 2022: overleg met St.-Ferdinand
 • 22 februari 2022 met schoolbestuur
 • 1 maart 2022 met bestuur en medewerkers

Vertaling van visietekst in masterplan door “groep architecten”

Nog in de planning:

 1. Overleg met verenigingen en Reling
 2. Overleg met de stad Hasselt (meerdere overlegmomenten)
 3. Overleg met groep architect(en) en architecten in opleiding
 • verlegmomenten met de stad Hasselt (af te spreken in onderling overleg)
 • Overlegmomenten met denkgroep in functie van noodwendigheden
 • Overlegmomenten met “groep architecten” in functie van noodwendigheden

Finaliteit:

Voorstellen van het masterplan tijdens de viering 50 jaar Elckerlyc (oktober 2022)

Omzetten van het masterplan in operationele plannen, in functie van de voor(ui)tgang van het proces.

5.      VISIE  

Waarvoor staat Elckerlyc? 

Elckerlyc is een ontmoetingscentrum voor kinderen, jongeren en ouderen van Sint-Lambrechts-Herk en directe omgeving, ongeacht hun godsdienstige of morele overtuiging, hun ras of afkomst of politieke kleur. Met de baseline “voor iedereen” wil Elckerlyc deze open opstelling beklemtonen.

Het centrum biedt verenigingen, maar ook niet formeel georganiseerde dorpsgenoten (en mensen uit de directe omgeving) ruimten en mogelijkheden om elkaar, al of niet formeel, te ontmoeten, om te feesten, te overleggen of om activiteiten te organiseren, om een hobby uit te oefenen of om deel te nemen aan een socio-culturele of sportieve gebeurtenissen.  

De organisatie vindt het belangrijk dat iedereen er zich ook thuis voelt: laagdrempeligheid, respect voor elkaar en verbonden zijn belangrijke waarden. N.B.

Beukenhof is een prachtig domein waar Herkenaren diverse sporttakken kunnen beoefenen. Elckerlyc beschikt over een volwaardige sporthal. Het aanbod is compatibel en in wezen niet concurrentieel met dat van Beukenhof. Een door alle betrokkenen uit te voeren SWOT-analyse vanuit diverse perspectieven lijkt ons aangewezen om de meest ideale inplantingsplaats voor een sporthal in Sint-Lambrechts-Herk te bepalen. Bij de opmaak van het masterplan gaan wij er voorlopig van uit dat Elckerlyc over de bestaande sporthal(ruimte) blijft beschikken.

De Beemdgalm is een mooie site die zich specifiek richt naar de socio-culturele jeugdorganisaties van Sint-Lambrechts-Herk: de jeugdbewegingen KSA Moos Herk en Chiro Sint-Lambrechts-Herk, de buitenschoolse opvang ‘t Schabolleke, het jeugdkoor Moosa-muze  en het begeleidingsaanbod voor hoogbegaafde kinderen Talentvol. 

M.b.t. de infrastructuur zijn volgende waarden van belang
 1. Schoonheid is een belangrijke waarde, maar het accent ligt op functionaliteit: de infrastructuur moet voor de gebruikers vooral praktisch bruikbaar zijn.
 2. Aandacht voor de natuur: Elckerlyc kiest voor een omgeving die een positieve impact heeft op mensen die er hun vrije tijd doorbrengen en er werken, een omgeving die rust en warmte uitstraalt en die bijdraagt tot het welbevinden van de gebruikers. Het beperken van de “voetafdruk” maakt daar deel van uit.
 3. De omgeving dient veilig te zijn, kindvriendelijk en (voor mensen met beperktheden) gemakkelijk toegankelijk. De parking moet functioneel ingeplant zijn, maar mag in het beeld niet dominant aanwezig zijn. Er is veel aandacht voor voetgangers en andere zwakke weggebruikers.
 4. Elckerlyc dient mooi geïntegreerd te zijn in haar directe omgeving: het dient samen met de de kerk, het park, de pastorie en de buurt een harmonisch geheel te vormen.  Het is een pluspunt indien samen met de vernieuwing van Elckerlyc een dorpskern voor Sint-Lambrechts-Herk zou gecreëerd kunnen worden.
 5. Mensen ontmoeten” staat centraal: een gemeenschappelijke toegang en een centraal gelegen verbruikzaal (waarlangs iedereen passeert) bevorderen het “gemeenschaps”gevoel, een gevoel van “eenheid in verscheidenheid (van gebruikers en activiteiten)”.
 6. Om economische redenen dienen lokalen zoveel mogelijk multifunctioneel te zijn. Omdat noden voor de toekomst moeilijk te voorspellen zijn, is een modulaire architectuur te overwegen. Waar nodig moeten bepaalde ruimten specifiek kunnen ingericht worden. 
 7. Het “openstellen” van Elckerlyc  voor iedereen, krijgt een bijzondere dimensie indien  Elckerlyc – op een geïntegreerde wijze – ook ruimte biedt aan kwetsbare mensen of mensen met beperktheden.
 8. Financieel gezonde instelling: om haar opdrachten efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren, wenst de vzw een financiëel gezonde instelling te zijn. Anderzijds wenst zij (voornamelijk voor de verenigingen) de huurprijzen correct en zo beperkt mogelijk te houden.
 9. Wil Elckerlyc een centrum van en voor iedereen zijn, dan is regelmatig overleg met de gebruikers en andere stakeholders van groot belang. Het jaarlijks beraad met de verenigingen is hiervan een voorbeeld.
 10. The sky is not the limit. Elckerlyc wil vooral een centrum zijn voor de lokale bevolking en heeft niet de ambitie zich regionaal te profileren. De realisatie van een nieuwe Elkerlyc moet financieel mogelijk blijven. Een gefaseerde uitrol van het plan lijkt dan ook te overwegen, ook om de continuïteit van de dienstverlening tijdens de uitvoering van de werken te kunnen waarborgen.

3. CONCRETE RICHTLIJNEN VANUIT DE DENKGROEPEN

Voortbouwend op de hoger beschreven “waarden” worden volgende punten m.b.t. de infrastructuur weerhouden:

1. Groene omgeving

Momenteel is de parking dominant aanwezig. In de toekomst zou Elckerlyc door meer groen moeten omgeven zijn. Het is de wens om het park te vergroten en de groene zone rond Elckerlyc (op zijn minst) visueel te verbinden met de kerk. De vraag stelt zich of van deze gelegenheid ook gebruik kan gemaakt worden om een kleine dorpskern te creëren.

Idealiter zou er ook buiten een ontmoetingsruimte gecreëerd moeten worden. Ook een buitenpodium wordt gesuggereerd. Dit biedt mogelijkheden om ook buiten kleine events te organiseren. Met een beperkt aantal speeltuigen zouden kinderen op een veilige manier ook buiten moeten kunnen spelen, liefst zo dicht mogelijk bij de verbruikzaal.

Om zoveel mogelijk “groen” te creëren is (waar mogelijk) bouwen met een verdiep en het kunnen beschikken van de achterliggende percelen een uitdrukkelijke wens.

2. Bouwen met verdiep

Bouwen met verdiep is goedkoper, beperkt de ecologische voetafdruk en biedt derhalve meer mogelijkheden om groen te creëren. Het gebouw kan als eye-catcher fungeren.

3. Parking

De parking mag (visueel) niet dominant aanwezig zijn. Ondergrondse parking is aangewezen, maar zeer duur. Een vlotte toegang vanuit de parking naar de ingang van het gebouw is wenselijk. Best worden oplaadpalen (ook voor fietsers) voorzien.

Een veilige, overdekte fietsenstalling is een wens.

4. De lokalen
 • De lokalen dienen gesitueerd en ingericht te worden in functie van de noden.
 • Vele lokalen vergen geen specifieke eisen: het betreft bv. vergaderlokalen. Zij dienen vooral functioneel ingericht te zijn. Een mooi uitzicht is een pluspunt.
 • Voor zalen voor “fijne” feesten gelden specifieke verwachtingen: het is een pluspunt indien zij de mogelijkheid hebben om buitenrecepties te organiseren en dat ze uitgeven op een groene omgeving.
 • Een handige en goed ingerichte keuken dient gesitueerd te worden in de onmiddellijke buurt van de feestzaal (feestzalen)
 • Voor fuiven is een kelderverdieping te overwegen: in de fuifzaal hoeft men niet te kunnen beschikken over “natuurlijk” licht. Ook m.b.t. geluidshinder is een kelder voor fuiven aangewezen. De fuifzaal beschikt best over eigen toiletten.
 • Bepaalde verenigingen/gebruikers hebben behoorlijk veel specifiek materiaal. Het is een pluspunt indien de leden van verenigingen die over een grote hoeveelheid materiaal beschikken, dit ter plaatse kunnen stockeren. Voorbeelden: schildersvereniging, harmonie, …
 • Mits goede afspraken, kunnen bepaalde verenigingen die over beperkt materiaal beschikken gebruik maken van een centraal magazijn, dat toelaat hun eigen materiaal veilig te bewaren.
 • Te overwegen valt om bepaalde ruimte ook te voorzien voor bepaalde functies:
  • Bv. ruimte om te schilderen of te knutselen (bv. voorzien van lavabo’s)
  • Bv. ruimte voor het spelen van muziek (bv. voorzien van voldoende geluidsisolatie en goede akoestiek).
 • Deze ruimten zouden niet alleen voor “verenigingen” beschikbaar kunnen gesteld worden, maar ook voor occasionele gebruikers.

5. Ook ruimten voorzien voor sociale en commerciële doeleinden.

 • Ook al is het niet de primaire doelstelling van Elckerlyc om commerciële functies uit te bouwen in Elckerlyc, toch lijkt het te overwegen om ruimten ter beschikking te stellen aan commerciële organisaties. Het verhuren regenereert extra inkomsten. Bovendien kunnen winwin operaties gerealiseerd worden (ze kunnen “klanten” voor elkaar aantrekken).
 • Vanuit de inclusiegedachten zijn sociale voorzieningen in Elkerlyc zeker welkom: bv. sociale werkplaats, sociale economie, dienstenlokalen, sociaal restaurant, enz.

Inkomsten via commerciële activiteiten kunnen de kosten voor de VZW en/of de verenigingen / gebruikers beperken.

6. Café / brasserie
 • Het café/de brasserie is een belangrijke ontmoetingsplaats en dient dan ook een centrale plaats te krijgen. 
 • De verbruikzaal situeert zich best bij de ingang/uitgang van het centrum
 • Het café/de brasserie beschikt over een zonnig terras, vanwaaruit kinderen te observeren zijn die buiten (in de onmiddellijke omgeving) veilig kunnen spelen.
 • Het café/de brasserie beschikt best over een paar kleine visueel af te scheiden ruimten voor mensen die in het café in kleine groep willen overleggen (zonder dat zij gebruik hoeven te maken van een vergaderlokaal).
7. Kerk en pastorie

Om diverse redenen is de afbraak van de kerk niet aan de orde:

 1. gezien de waarde die vele gelovigen nog hechten aan het kerkgebouw als plaats van ontmoeting vanuit gelovig perspectief,
 2. gezien de historische waarde van het gebouw. Sint-Lambrechts-Herk beschikt over weinig historische gebouwen. Het is dan ook aangewezen om het (schaars) beschikbaar erfgoed in stand te houden: vermits de kerk meer dan 100 jaar oud is, wordt het gebouw beschouwd als “vastgesteld bouwkundig erfgoed” (link)
 • gezien de kerk in belangrijke mate het dorpsbeeld bepaald,
 • gezien de goede akoestiek van de kerk, mede te danken aan het houten plafond, …

Volgens het huidig kerkenplan kan de kerk, naast eredienst, ook voor andere doeleinden aangewend worden (voor zo ver ze niet strijdig zijn met de bestaande waarden). 

Aan de stad Hasselt, als eigenaar van het kerkgebouw, is gevraagd om te onderzoeken of de kerk ook voor culturele doeleinden kan gebruikt worden. Het lijkt dan ook aangewezen dat het aanbod geïntegreerd wordt in de werking van het ontmoetingscentrum.

Ook de pastorie is een mooi gebouw dat prachtig gesitueerd is t.o.v. het park en de kerk.

Momenteel wordt het gebouw grotendeels gebruikt voor mobiele psychiatrische zorg (Reling). De functie(s) die voorzien worden in de pastorie beantwoorden ’t best aan de hoger beschreven waarden en sluiten (ook in de toekomst) dan ook zo goed mogelijk aan bij de werking van Elckerlyc.

Het lokaal rechts van de pastorie wordt momenteel als parochielokaal gebruikt.

Ook de pastorie (met park) wordt beschouwd als vastgesteld bouwkundig erfgoed (link)

4. RICHTINGGEVENDE OPPERVLAKTEN: (eerste versie)

 • grote zaal 12 x 24m  met toog met mini keuken en koelcel en een grote berging ( tafels en stoelen, bakkenberging ) 
 • kleine zaal 10×10 met keuken tussen keuken zaal en keuken kleine zaal een potten en pannen berging en bestek 
 • 2 zaaltjes 7x 10
 • hobbylokaal voor schilders knutselaars en bloemschikkers en een berging 7×10
 • 2 vergaderlokalen 6×6
 • fuifzaal met toog en podium alles voor muziek : harmonie zumba lijndansen……….
 • stille ruimte 8×8
 • cafetaria 100 personen 155 vierkante meter en apart lokaaltje 6×6 en lokaal voor prive 6×6
 • 3 lokalen 6×6 voor verhuring prive
 • grote berging voor verenigingen 20×5

Opportuniteiten:

De Schakelaar: ter bespreking

Reling: ter bespreking

Commerciële activiteiten: ter bespreking in werkgroep “businessplan”

Call Now Button